TH EN

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสำรวจความพึงพอใจการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ NIDA TEAP

 

กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   รอบพิเศษ


ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
1/2567 1-5 ธ.ค. 66 13 ธ.ค. 66 17 ธ.ค. 66 17.00-19.00 น. 22 ธ.ค. 66
2/2567 1-12 มี.ค. 67 18 มี.ค. 67 24 มี.ค. 67 17.00-19.00 น. 1 เม.ย. 67
3/2567 1-11 มิ.ย. 67 18 มิ.ย. 67 22 มิ.ย. 67 17.00-19.00 น. 1 ก.ค. 67
4/2567 1-13 ส.ค. 67 20 ส.ค. 67 25 ส.ค. 67 17.00-19.00 น. 2 ก.ย. 67

 

การสอบรอบพิเศษ

- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศีกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องนำผลคะแนนสอบไปยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

 

 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3155, 0-2727-3142, 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร