TH EN

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสำรวจความพึงพอใจการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ NIDA TEAP

 

กำหนดการรับสมัครสอบ วิชาภาษาอังกฤษ   รอบปกติ


ครั้งที่ วันที่รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่สอบ เวลาสอบ ประกาศผลสอบ
1/2567 2-18 Oct 66 24 Oct 66 28 Oct 66 09.30-11.30 3 Nov 66
2/2567 1-15 Jan 67 22 Jan 67 27 Jan 67 09.30-11.30 5 Feb 67
3/2567 1-10 Apr 67 17 Apr 67 21 Apr 67 09.30-11.30 25 Apr 67
4/2567 1-15 Jul 67 22 Jul 67 27 Jul 67 09.30-11.30 5 Aug 67
5/2567 1-11 Sep 67 16 Sep 67 22 Sep 67 09.30-11.30 30 Sep 67

 

การสอบรอบปกติ

- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

  • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
  • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

- สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002

 

 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3155, 0-2727-3142, 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร