TH EN

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสำรวจความพึงพอใจการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ NIDA TEAP

 

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป 2 เดือนต่อครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

 

 

การสมัครสอบ

การสมัครสอบ จะมีรอบปกติ และรอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ

  สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

 • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

การสอบรอบปกติ และรอบพิเศษ

 1. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้
  • ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002
  • ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา
 2. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

 

การสอบรอบพิเศษ ออนไลน์

  สำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษไปใช้ประกอบการยื่นขอสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

การชำระเงิน

ชำระเงินตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • พิมพ์มเอกสารการชำระเงินเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารที่ระบุไว้ในเอกสาร หรือ
 • ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคารที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน หรือ
 • ชำระเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารที่ระปุในเอกสารการชำระเงิน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยส่วนงานราชการ
 2. ดินสอ 2B ขี้นไป ยางลบ

 

วันที่สอบ (รอบปกติ):
4/2567
27 กรกฎาคม 2567
09.30 - 11.30 น.


วันที่สอบ (รอบพิเศษ):
3/2567
22 มิถุนายน 2567
17.00 - 19.00 น.
 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3155, 0-2727-3142, 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร