TH EN

ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

แบบสำรวจความพึงพอใจการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ NIDA TEAP

 

เกณฑ์คะแนนสำหรับยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน


นักศึกษาภาคปกติที่ได้ผลคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ 660 ขึ้นไป สามารถยื่นผลคะแนนดังกล่าวเพื่อขอยกเว้น การลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐานทั้งสองวิชาได้ ดังนี้

  • วิชา LC 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และ
  • วิชา LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ

โดยนักศึกษาสามารถนำผลการสอบมายื่นเพื่อขอยกเว้นการลงทะเบียนได้ในระหว่างภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องยื่นผลคะแนน ก่อนวันสุดท้ายของการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของสถาบัน

 

 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3155, 0-2727-3142, 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร