Academic Services

TOEFL/ITP

 TOEFL/ITP (Institutional Testing Program)

คือ โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้ว มาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL/ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง แยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) ผู้สอบจะได้ทราบแนวทางการเรียน และฝึกฝน เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแบบทดสอบ TOEFL/ITP ยังเป็นแบบทดสอบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL เนื่องจากจะทำให้ผู้สอบคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่สูงก่อนการสอบ TOEFL จริง

Test takers are required to report to the designated test center at 9:00 on the test date.  The test, beginning at 9:20, will be held in Sayamboromarajakumaree Building, NIDA.  (Information about room number may vary from one test to the next).  Please contact Mr.Phanuwat at 02 727 3147 for detailed information about the designated room for each test date.  Any test takers who report to the test center later than 9:30 will not be allowed to take the test and therefore cannot reclaim the test fee.  No communication devices will be allowed during the test; test takers are to switch off their cell phones.  Failure to comply with this requirement may result in the cancellation of the test application.

วัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

 • วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (โปรดตรวจสอบวันที่ทดสอบอีกครั้งก่อนวันสอบ)
 • เวลา 9.30 น.
 • สถานที่สอบ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 6 ห้อง 601 และ 602
 • ผู้ที่จะขอเลื่อนหรือขอยกเลิกการสอบจะต้องแจ้งภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 • การขอเลื่อนสอบสามารถเลื่อนได้เพียง 2 ครั้ง เท่านั้น
 • ผู้ที่ต้องการให้คณะภาษาและการสื่อสาร ส่งใบคะแนนให้ กรุณานำซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงตนเองและติดแสตมป์ 3 บาท 1 ดวง มามอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบในวันทดสอบ ทั้งนี้คณะภาษาและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือถึงล่าช้า เพราะการส่งผลเป็นเพียงการบริการเพิ่มเติมตามความประสงค์ของท่านเท่านั้น
 • หากต้องการให้ส่งใบคะแนนแบบ EMS หรือลงทะเบียน โปรดนำซองจดหมายที่จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มามอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องสอบ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม สำหรับ EMS ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท และสำหรับจดหมายลงทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียม 20 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร (คณะภาษาฯ ไม่สามารถจัดทดสอบให้ได้ หากมีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน)

 • คณะภาษาและการสื่อสาร ขอความกรุณาให้ท่านสมัครภายในระยะเวลาที่คณะกำหนด เนื่องจากคณะมีกระบวนการในการจัดสอบหลายขั้นตอน และจะต้องจัดซื้อข้อสอบตามจำนวนของผู้ที่สมัครเข้ามา จึงไม่สามารถให้ท่านเพิ่มหรือถอนได้ภายหลังวันปิดรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น.  ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • ที่คณะภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 หรือ
 • Download ใบสมัคร แล้วส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 • คณะภาษาและการสื่อสาร ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัครหลังกำหนด ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • Download ใบสมัครที่นี่

วิธีชำระเงิน

ชำระเงินสดในวันที่สมัคร จำนวน 1,500 บาท หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 1,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เลขที่บัญชี 944-0-23775-9
ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ และ นายมนัส สุดเจริญ 
Fax ใบนำส่งเงิน (Pay In) พร้อมกรอกใบสมัครและส่งมาที่ 0-2377-7892  หรือที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 เวลาในการทดสอบ รวม 115 นาที

 • Section 1 : Listening Comprehension  35 นาที (50 ข้อ)
 • Section 2 : Structure and Written Expression  25 นาที (40 ข้อ)
 • Section 3 : Reading Comprehension  55 นาที (50 ข้อ)

วิธีการคิดคะแนนเป็น TOEFL Score

scoretoefl

วิธีการคิดคะแนน TOEFL Score เช่น หากท่านตอบถูก section ละ 30 ข้อ ใน Section 1 ท่านจะได้ 50 คะแนน Section 2 จะได้ 56 คะแนน และใน Section 3 จะได้ 51 คะแนน  จากนั้น นำคะแนนที่แปลงแล้วมารวมกันแล้วคูณด้วย 10 และหารด้วย 3 จะเป็น TOEFL Score ของท่าน

ตัวอย่าง  50-56-51 x 10 /3 = 523.33 = 523

การสอบรอบต่อไป

 • วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 (รับสมัคร 8 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2561)
 • วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 (รับสมัคร 8 มีนาคม-1 เมษายน 2561)
 • วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 (รับสมัคร 5 เมษายน-6 พฤษภาคม 2561)
 • วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 (รับสมัคร 10 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2561)
 • วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 (รับสมัคร 7 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561)
 • วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 (รับสมัคร 5 กรกฎาคม-29 กรกฎาคม 2561)
 • วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 (รับสมัคร 2 สิงหาคม-2 กันยายน 2561)
 • วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 (รับสมัคร 6 กันยายน -7 ตุลาคม 2561)
 • วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (รับสมัคร 11 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2561)
 • วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 (รับสมัคร 8 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2561)

สนใจสอบถามรายละเอียด

ภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์, เกรียงไกร จิตต์ชุ่ม, สันติ แจ่มเงิน
โทร. 0-2727-3142, 0-2727-3143, 0-2727-3147
โทรสาร 0-2377-7892
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search