ไวยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 34 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลักสูตรไวยากรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 34

Grammar for Enhancing English Writing Proficiency 34th

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561
อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-21 กรกฎาคม 2561
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร สิงหโกวินท์

-----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากไวยากรณ์มีผลต่อการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน การฝึกอบรมนี้จึงมุ่งเน้นการสอนไวยากรณ์ ซึ่งจะมีผลทั้งในการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ และเน้นเป็นพิเศษในการทบทวนกฎไวยากรณ์ และการแก้ไขข้อบกพร่องทางไวยากรณ์ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และฝึกปฏิบัติการใช้ไวยากรณ์ในบริบทอย่างเหมาะสม และนำไวยากรณ์ที่เรียนรู้มาใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้อบรมจะได้รับ

จะได้รับการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยฝึกใช้ไวยากรณ์ในบริบทต่าง ๆ โดยเริ่มจากการทบทวนไวยากรณ์ที่ควรทราบ ตามด้วยการอธิบายต่อยอด และการให้ทำแบบฝึกหัดที่เน้นทักษะและความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต หรือผู้อำนวยการหลักสูตรอนุมัติให้เข้ารับการอบรม

จำนวนผู้เข้าอบรม

ประมาณ 30-35 คน ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน

ระยะเวลาของการอบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ 7,8,14,15 และ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง

สถานที่อบรม

ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าลงทะเบียน

5,900 บาท/คน (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561

  •  สมัครออนไลน์ click ที่นี่ จากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่บัญชี 944-0-23775-9 ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ และ นายมนัส สุดเจริญ แล้วส่ง Pay In Slip พร้อมเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนส่งมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ LINE ID: nokphanuwat ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2561
  • สมัครด้วยตนเอง คณะภาษาและการสื่อสาร NIDA อาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 13 เวลา 9.00 -16.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศนียบัตร  
          ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมทั้งหมด จะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 02-727-3142, 3145, 3147 FAX 02-377-7892 LINE ID: nokphanuwat   e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Journal ICLC Download Video

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search