หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 อบรมเฉพาะวันเสาร์ 13 ม.ค. - 10 มี.ค. 61

หลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการทำงานและวิชาการ
Developing Advanced English Speaking and Listening Skills for Work and Academic Purposes
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560
อบรมเฉพาะวันเสาร์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2561
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์

-----------------------------------------------------------

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการพูดและการฟังมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานในฐานะที่คนไทยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นมา  ทั้งนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานจึงควรหมั่นฝึกฝนและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการพูดและการฟังอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมต่อการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face communication) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การอบรมนี้จึงมุ่งเน้นการฝึกพูด-ฟังในระดับสูงและซับซ้อนขึ้นเป็นพิเศษ

วัตถุประสงค์

            หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทั่วไปที่สูงขึ้นอีกจากระดับก่อนหน้า  ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสเรียนรู้วิธีการฟังภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนขึ้นให้เข้าใจอย่างเป็นระบบ  สามารถที่จะจับใจความได้  และเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการพูดและฟังในบริบทต่างๆอย่างเหมาะสม  จนทำให้สามารถพูดและฟังภาษาอังกฤษในระดับสูงได้อย่างมั่นใจ  นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมการพัฒนาทักษะการฟังเพื่อสอบ TOEFL และ IELTS ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ตลาดแรงงานกำหนดให้มีในการสมัครงานและเป็นข้อบังคับในการสมัครเรียนต่อในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดของหลักสูตร

การสอนในหลักสูตรนี้เป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในระดับสูงขึ้น  โดยฝึกทบทวนการฟังในช่วงเช้า  และให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเอาความรู้ที่ได้รับในช่วงเช้าไปฝึกพูดในช่วงบ่าย  ตลอดจนมีการอธิบายต่อยอด  การทำแบบฝึกหัดที่เน้นทักษะและความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปรับปรุงการพูดและการฟังทั้งในด้านวิชาการและการงานอาชีพในระดับที่สูงขึ้นและซับซ้อนขึ้น ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

            ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต หรือผู้อำนวยการหลักสูตรอนุมัติให้เข้ารับการอบรม (ควรผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและวิชาการมาก่อน)

ระยะเวลาของการอบรม

อบรมเฉพาะวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 มกราคม – 10 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.30 – 15.30 น. (9 ครั้ง จำนวน 45 ชม.)

ค่าลงทะเบียน 

9,900 บาท/คน (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (รวมค่าหนังสือและอาหารว่าง) ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด  หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

  •   สมัครออนไลน์ http://lc.nida.ac.th และโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่บัญชี 944-0-23775-9 ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ และ นายมนัส สุดเจริญ และส่ง Pay In Slip พร้อมเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนส่งมาที่โทรสาร 0-2377-7892 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
  •  สมัครด้วยตนเอง คณะภาษาและการสื่อสาร NIDA อาคารสยามบรมราชกุมารีชั้น 12A เวลา 9.00 -16.00 น. ทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)        

สถานที่อบรม ห้อง 4001 และ 4002 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป                  2.  สำเนาปริญญาบัตร/Transcript/หนังสือรับรอง

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**************************************

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โทร. 02-727-3138, 3142, 3147, 3155  FAX 02-377-7892  Download ใบสมัครที่ http://lc.nida.ac.th
รถประจำทางที่ผ่านหน้า NIDA สาย 27,36ก,44,60,71,109,151,191,501

<< สมัครออนไลน์ >>

 

 

 

Journal ICLC Download Video

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search