การเตรียมสอบ TOEIC กำลังเปิดรับสมัคร

การเตรียมสอบ TOEIC
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
อบรมเฉพาะวันอาทิตย์
ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560
ผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แสงบุญ


หลักการและเหตุผล

องค์การทั้งภาครัฐและเอกชนกำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าทำงานหรือบุคลากรขององค์การที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่าง ๆ และในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษนั้น องค์การดังกล่าวก็กำหนดให้สอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในบริบทอาชีพ ซึ่งก็คือข้อสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยงานที่มีชื่อว่า ETS Princeton ในสหรัฐอเมริกาและเป็นข้อสอบที่ใช้กันทั่วโลก จากข้อมูลผลการสอบ TOEIC โดย ETS แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยของคนไทยที่สอบในแต่ละปี มีค่าเฉลี่ยประมาณ 495 จากคะแนนเต็ม 990 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ำ ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้สอบชาวไทยยังขาดความรู้ด้านไวยากรณ์และเทคนิคการอ่านและการทำข้อสอบมาตรฐาน หลักสูตรนี้จึงเปิดดำเนินการเพื่อตอบสนองความจำเป็นดังกล่าว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ TOEIC ด้านเทคนิคการอ่านเนื้อเรื่องด้านธุรกิจ โดยใช้ทักษะ skimming และ scanning รวมถึงทักษะการฟังเพื่อจับประเด็นได้เร็วและแม่นยำ ความรู้และทักษะการทำข้อสอบดังกล่าวนี้ จะเอื้ออำนวยให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำคะแนนได้ถึงระดับที่ต้องการ

หัวข้อวิชาในหลักสูตร

1. ไวยากรณ์ระดับประโยคและระดับย่อหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเด็นคำถามในข้อสอบ

2. การฝึกทักษะ skimming และ scanning ในการอ่านข้อความที่เป็นประเด็นในการทดสอบ

3. การฝึกทักษะการฟังตามแนวข้อสอบ TOEIC

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย หรือ มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต     

ระยะเวลาอบรม

เฉพาะวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. (วันละ 5 ชั่วโมง) รวมระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง ดังนี้

ครั้งที่ 1. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

ครั้งที่ 2. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

ครั้งที่ 3. วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

ครั้งที่ 4. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

ครั้งที่ 5. วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

ครั้งที่ 6. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560  เวลา 9.00-15.00 น.

หมายเหตุ  วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560  วันรัฐธรรมนูญ งดบรรยาย

สถานที่อบรม

ห้อง 803 ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 22 ตุลาคม 2560
- สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ หรือ
http://lc.nida.ac.th จากนั้นโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่บัญชี 944-0-23775-9  ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ และ นายมนัส สุดเจริญ และส่ง (Pay In Slip) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดเจนส่งมาที่ โทรสาร 0-2377-7892 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- สมัครด้วยตนเอง  คณะภาษาและการสื่อสาร NIDA อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 เวลา 09.00 – 16.00 น. 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ค่าลงทะเบียน คนละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการและกรมต่าง ๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด จากงบประมาณปี 2561 หากได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป    2. สำเนาปริญญาบัตร หรือ Transcript หรือหนังสือรับรองว่ากำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาอบรมไม่ต่ำกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการอบรม Certificate of Attendance ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สนใจติดต่อ คณะภาษาและการสื่อสาร อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 13 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กทม. 10240
โทร. 0-2727-3142, 0-2727-3145, 0-2727-3147  โทรสาร 0-2377-7892
รถประจำทางที่ผ่านหน้านิด้า สาย 27, 36ก, 44, 60, 71, 109, 151, 191, 501

 

ลงทะเบียน ONLINE

 

 

Journal ICLC Download Video

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search