รับสมัคร ภาคพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ

วิธีสอบคัดเลือก

คัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์โดยพิจารณาจาก

  1. ประวัติการศึกษา
  2. ประวัติการทำงาน
  3. ทัศนคติ การแสดงความคิดเห็น

 

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search