สมัครเรียน

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ

รุ่นที่ 12

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

 

 

สาขาวิชา

การสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

รุ่นที่ 7

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

 

   

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search