สมัครเรียน

ปริญญาโท ภาคพิเศษ

 

สาขาวิชา

ภาษาและการสื่อสาร

รุ่นที่ 33

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 

 

สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
พัฒนาอาชีพ

รุ่นที่ 13

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 

 

สาขาวิชา

การสื่อสาร
และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

รุ่นที่ 8

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

 

 

Program

Teaching English
as an
 International
Language

Batch I

Application open

 until June 29, 2018

 

       

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search