About Us

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

คณะภาษาและการสื่อสารมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่เป้าหมาย จึงใช้ปรัชญาเดียวกับสถาบันคือ

"สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง"

signature s


 

วิสัยทัศน์

"เป็นสถาบันชั้นนำด้านภาษาและการสื่อสารในระดับประเทศและภูมิภาค"


  

พันธกิจ

เผยแพร่ความรู้ศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสารในระดับบัณฑิตศึกษา โดยการสอน การวิจัยและให้บริการวิชาการ

ที่เกี่ยวข้องกับภาษาและการสื่อสาร


 

ค่านิยม

  • สร้างผู้นำที่มีปัญญาคู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาประเทศ

  • สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้คุณค่ากับการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

 

 

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search