About Us

เจ้าหน้าที่คณะ


 

นายมนัส สุดเจริญ
เลขานุการคณะภาษาและการสื่อสาร
นางนวนจันทร์ หัสดง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ)
นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานแผนและพัฒนา)
นางสาวธาราทิพย์ ชื่นเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา)
นางเยาวเรศ จารุรัตน์กิจ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงานคลังและพัศดุ)
นางวิไลวรรณ เพ็ชรศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางรำพึง มณีขาว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวกัญปาณัสม์ อนันต์ศรีโชติ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
นางจรีพร แก้วสุขศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางวัชรี สีห์รา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวบุษราคัม หมื่นทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสันติ แจ่มเงิน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาาน
นางชลาลัย สวรรค์
นักวิชาการศึกษา
นายเกรียงไกร จิตต์ชุ่ม
พนักงานธุรการ ส1
นายขจรศักดิ์ เพ็ชรหร่าย
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจันจุรา ท้าวยศ
พนักงานสถานที่

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search