รับสมัครนักศึกษา
ภาคปกติ

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
ในเวลาราชการ 9.00 -16.00 น.

รับสมัครนักศึกษา
ภาคพิเศษ

เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 -16.00 น.

รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาเอก

เรียนวันจันทร์ - ศุกร์
ในเวลาราชการ 9.00 - 16.00 น.

หลักสูตรอบรม
ที่กำลังเปิดรับสมัคร

สามารถเบิกค่าอบรมได้จากต้นสังกัด
มีประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร

บริการทดสอบ
TOEFL/ITP

สอบทุกวันพุธแรกของเดือน
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP / NIDA EPT

Test of English for Academic Purposes /
English Proficiency Test

Journal ICLC Download Video

footer logo

คณะภาษาและการสื่อสาร
Graduate School of Language and Communication

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
National Institute of Development Administration

118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. 0-2727-3138 - 43, 62  โทรสาร 0-2377-7892

 

Search