ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

**เข้าระบบเดิม เพื่อตรวจสอบคะแนน และพิมพ์ผลสอบ**

>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ ครั้งที่ 11/2561 (รอบปกติ)<<

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกาาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

การสมัครสอบ

การสมัครสอบ จะมีรอบปกติ และรอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ

- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

  • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
  • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

- สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002

 

การสอบรอบพิเศษ

- เป็นการจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศีกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ภาคพิเศษ และหลักสูตรนานาชาติ ที่ยังไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยต้องนำผลคะแนนสอบไปยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

 

การชำระเงิน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ

สาขา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เลขที่บัญชี 944-0-23775-9

ชื่อบัญชี นายภาณุวัฒน์ ภูมิศาสตร์ และ นายมนัส สุดเจริญ

ส่งหลักฐานการชำระเงินโดยอัพโหลดหลักฐานการโอนเงิน

ที่หน้าสมัครสอบ (เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ)

กรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดได้ แนบไฟล์มาที่ rumpung.m@hotmail.com

 

วันที่สอบ (รอบปกติ):
12/2561
22 กันยายน 2561
10.00 - 12.00 น.

วันที่สอบ (รอบพิเศษ):
4/2561
22 กันยายน 2561
17.00-19.00 น.

ส่งหลักฐานการชำระเงิน วันสุดท้าย:
รอบปกติ 31 สิงหาคม 2561
รอบพิเศษ 31 สิงหาคม 2561
 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร