ระบบรับสมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ

NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

>> รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ ครั้งที่ 3/2563 (รอบปกติ)<<

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
NIDA TEAP (Test of English for Academic Purposes)

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการ วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ และการอ่าน) และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร

 

 

การสมัครสอบ

การสมัครสอบ จะมีรอบปกติ และรอบพิเศษ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

การสอบรอบปกติ

  สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้

 • ยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ / สาขาวิชา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
 • สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 

การสอบรอบปกติ และรอบพิเศษ

 1. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติ ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ ดังนี้
  • ยกเว้นการลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน LC4001 และ LC4002
  • ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา
 2. สำหรับนักศึกษาสามัญระดับปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร (กรณีทุน/กรณีประสบการณ์/กรณีสัมภาษณ์) ที่ประสงค์จะนำผลคะแนนสอบไปใช้ยื่นก่อนการขอสำเร็จการศึกษา

การชำระเงิน

 1. โอนเงินสดจำนวน 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) เข้าบัญชีตามรายละเอียดดังนี้
  • บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • เลขที่บัญชี 944-0-28555-0
  • ชื่อบัญชี นายเตวิช เสวตไอยาราม และ นายมนัส สุดเจริญ
 2. การโอนค่าสมัครสอบ
  ผู้เข้าสมัครสอบจะต้องโอนเงินค่าสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือนเท่านั้น หากโอนก่อนหรือ หลังระยะเวลาที่กำหนดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร
 3. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วให้ท่าน Login เข้าสู่ระบบสมัครสอบอีกครั้ง เพื่ออัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 4. กรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินได้
  กรุณาส่งไฟล์หลักฐานการโอนพร้อมระบุเลขประจำตัวสอบมาที่ wilaiwan@nida.ac.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน
 5. การโอนเงินค่าสมัคร การส่งหลักฐานการโอนเงิน หากไม่โอนและส่งหลักฐาน ภายในระยะเวลาที่กำหนดรับสมัครของแต่ละเดือน ศูนย์ฯ ถือว่าท่านมิได้ประสงค์จะสมัครสอบในเดือนนั้นๆ

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและออกให้โดยส่วนงานราชการ
 2. ดินสอ 2B ขี้นไป ยางลบ

 

วันที่สอบ (รอบปกติ):
3/2563
14 ธันวาคม 2562
10.00 - 12.00 น.

วันที่สอบ (รอบพิเศษ):
1/2563
16 พฤศจิกายน 2562
17.00-19.00 น.

ส่งหลักฐานการชำระเงิน วันสุดท้าย:
รอบปกติ 30 พฤศจิกายน 2562
รอบพิเศษ 31 ตุลาคม 2562
 

ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NIDA Center for Language and Communication Development and Services

เลขที่ 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

URL: http://lc.nida.ac.th/lcds

โทร. 0-2727-3155, 0-2727-3142, 0-2727-3139, แฟ็กซ์ 0-2377-7892

Copyright @ 2016 - All Rights Reserved - ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร